Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Utworzono dnia 27.01.2016
Czcionka:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA PARTNERÓW

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  z dniem  30.12.2015 r.

na podstawie art.  33   ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

 

informuje o wynikach otwartego naboru na partnerów do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM 11.01.01-12.00-28-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

W związku z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych zamieszczonym  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w dniu 31.12.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznych http://elk-mops.bip-wm.pl/public/ oraz
na stronie internetowej http://www.mopselk.naszops.pl/ w celu wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty  nr RPWM 11.01.01-12.00-28-001/15  ramach RPO WWM 2014-2020 –
Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym
z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:

 

 

 1. Firma  Handlowo- Usługowa „ADAM” Adam Zbigniew Ejza, 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 16/6 - partner reprezentującego    przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo społeczne pracy.

 

 1. Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku  ul. Armii Krajowej 6/9- partner reprezentującego  podmioty niepubliczne pomocy i integracji lub rynku pracy.

 

 

Do dnia  22.01.2016 r. do  godz. 14:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku złożono dwie oferty  – oferta Stowarzyszenia Adelfi z siedzibą w Ełku oraz oferta Firmy  Handlowo- Usługowa „ADAM” Adam Zbigniew Ejza, 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 16/6 na  partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty  nr RPWM 11.01.01-12.00-28-001/15  ramach RPO WWM 2014-2020 – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

 

 

 • Partner reprezentującego  podmioty niepubliczne pomocy i integracji lub rynku pracy.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie spełniła niezbędne  wymagania. Łącznie z ofertą złożono niezbędne załączniki.

Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku posiada odpowiedni potencjał techniczno - organizacyjny, kadrowy  i finansowy niezbędny do realizacji wspólnego projektu. Ponadto Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku posiada wymagane doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów partnerskich oraz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co daje gwarancję rzetelnej realizacji projektu.

 

Strony partnerstwa:

Gmina Miasto Ełk/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku

 

Proponowany zakres zadań Partnera:

 1. Udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. Współuczestnictwa w procesie zarządzania projektem,
 3. Realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej,
 4. Wsparcia w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie.
 5. Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników projektu.
 6. Zorganizowanie i nadzorowanie działań w ramach  aktywizacji społecznej
  i zawodowej (zajęć praktycznych w ramach organizowanych szkoleń i kursów, staży) uczestników projektu.
 7. Pomoc w organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu.

 

Przy wyborze partnera oceniano w szczególności:

 

 1. posiadanie siedziby lub oddziału na terenie miasta Ełku,
 2. posiadanie statusu organizacji pozarządowej,
 3. prowadzenie działalność statutowej w zakresie zgodnym z celami partnerstwa,
 4. posiadanie co najmniej 12 miesięcznego  doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
 5. posiadanie co najmniej 12 miesięcznego doświadczenia w samodzielnej realizacji projektów finansowanych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 6. posiadanie doświadczenia w realizacji projektów  partnerskich,
 7. zasoby finansowe gwarantujące płynność finansową projektu,
 8. zasoby kadrowe i techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu,
 9. czy wyraził zgodę na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także czy wyraził chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego,
 10. czy nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.

 

 • Partner reprezentującego   przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo społeczne pracy.

Firma  Handlowo- Usługowa „ADAM” Adam Zbigniew Ejza w Ełku

 

Oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ADAM”  Adam Zbigmiew Ejza w Ełku spełniła niezbędne  wymagania. Łącznie z ofertą złożono niezbędne załączniki.

Firma  z siedzibą w Ełku posiada odpowiedni potencjał techniczno - organizacyjny, kadrowy  i finansowy niezbędny do realizacji wspólnego projektu. Ponadto Firma z siedzibą w Ełku posiada wymagane doświadczenie w realizacji projektów - projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co daje gwarancję rzetelnej realizacji projektu.

 

Strony partnerstwa:

Gmina Miasto Ełk/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Firma  Handlowo- Usługowa „ADAM” Adam Zbigniew Ejza w Ełku

 

Proponowany zakres zadań Partnera:

 1. Udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. Współuczestnictwa w procesie zarządzania projektem,
 3. Realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej,
 4. Wsparcia w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie.
 5. Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników projektu.
 6. Pomoc w organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu.

 

Przy wyborze partnera oceniano w szczególności:

 1. posiadanie siedziby lub oddziału na terenie miasta Ełku,
 2. zasoby finansowe gwarantujące płynność finansową projektu,
 3. zasoby kadrowe i techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu,
 4. czy wyraził zgodę na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także czy wyraził chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego,
 5. czy nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE  na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

 

Ełk, 25.01.2016r.

 

 

 

Aneta Ruszczyk

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja wybór partnera

Utworzono dnia 27.01.2016, 14:26

Informacja wybór partnera

Utworzono dnia 27.01.2016, 14:26

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Fax.  87 732 64 49 - biuro podawcze

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: sds@mops.elk.pl

facebook

Godziny otwarcia:

7:30 - 15:30 poniedziałek - piątek

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4