Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Czcionka:

Procedura

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

O pobyt w domu samotnej matki  i kobiet w ciąży mogą ubiegać matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Interwencja kryzysowa

(art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej )

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie
i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Ośrodek wsparcia

Art. 51 ustawy o pomocy społecznej

1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

3. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

4. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1–3, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Przyznanie świadczenia

(art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej)

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Zadanie własne powiatu

(art. 19 ust.11 ustawy o pomocy społecznej)

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy.

Tryb kierowania i przyjmowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, standard podstawowych usług świadczonych przez domy

Rozporządzenie z dnia 8 marca 2005r.  w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - MOPS kompletuje dokumenty  niezbędne do skierowania do domu, w terminie 14 dni przekazuje do starosty najbliższego powiatu  prowadzącego dom, który wydaje decyzje o skierowaniu.

Odpłatność

Art. 97 ust. o pomocy społecznej

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione - podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu (art. 97 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Procedura przygotowania

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu samotnej matki  składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Ośrodek kompletuje dokumenty:

  • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego MOPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane.
  • Opinia MOPS zawierająca uzasadnienie pobytu w domu,

w terminie 14 dni i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku -  starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1