Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura - umieszczanie i odplatnośc za pobyt w domu pomocy społecznej

Czcionka:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
w sprawie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej oraz ustalenia opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej osobom obowiązanym do ich wnoszenia obowiązująca od dnia 4 października 2019 r.
1. Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu o skierowanie do domu pomocy społecznej.
2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.), zwanej dalej „u.p.s” oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).
3. Ustalenie osób obowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej (zgodnie z art. 61 u.p.s.).
4. Zawiadomienie osób, o których mowa w punkcie 3, że członek ich rodziny ubiega się o przyjęcie do domu pomocy społecznej oraz poinformowanie o obowiązkach z tego wynikających (przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, obowiązek współfinansowania pobytu członka rodziny w DPS).
5. W sytuacji gdy osoba zainteresowana nie jest w stanie wyrazić zgody lub nie wyraża zgody na pobyt w domu pomocy społecznej, a jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, natomiast nie wymaga leczenia w szpitalu:
1) z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności lub wieku (ma ustanowionego opiekuna prawnego lub kuratora osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej), przedstawiciel ustawowy występuje do właściwego sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej,
2) z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, nie ma ustanowionego opiekuna prawnego lub opiekun prawny nie wyraża na umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej, w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn.zm.), Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Ełku występuje do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody. Z takim wnioskiem może wystąpić również kierownik szpitala psychiatrycznego, w którym osoba przebywa.
6. W sytuacji gdy przeprowadzone postępowanie, potwierdzi, że osoba wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej właściwego ze względu na stan zdrowia osoby (typ domu wskazuje lekarz pierwszego kontaktu w stosownym zaświadczeniu).
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zwraca się z wnioskiem do organu gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosty prowadzącego dom pomocy społecznej (zlokalizowany najbliżej miejsca zamieszkania osoby skierowanej) o umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.
8. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku nadal poszukuje miejsca w domu pomocy społecznej, z tym, że na terenie całego kraju.
9. W sytuacji gdy czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie przekroczy 3 miesięcy, wraz z decyzją o skierowaniu do domu pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku może wydać decyzję ustalającą opłatę.
10. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
11. Po umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku wydaje decyzję ustalającą opłatę mieszkańca za jego pobyt w domu pomocy społecznej (poprzedzoną przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego).
12. W sytuacji gdy, opłata mieszkańca nie pokrywa całkowitego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej i wysokości tych opłat.
13. Opracowanie projektu umowy dotyczącej wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny i przekazanie do podpisu (2 egz.) osobom zstępnym bliższych stopniem pokrewieństwa w stosunku do mieszkańca (dzieci).
14. Ustalone w ww. umowach kwoty opłat są wyliczane w następujący sposób:
a) kwotę różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, dzieli się proporcjonalnie na wszystkie osoby obowiązane w myśl ww. ustawy o pomocy społecznej, ustalone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, np.:
- koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej wynosi 4 002,59 zł (zgodnie z obwieszczeniem Nr 1 Starosty Ełckiego z dnia 15 stycznia 2020 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego dnia 17 stycznia 2020 r., poz. 337),
- 2 osoby obowiązane do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
- opłata mieszkańca - 819,67 zł,
- 3 182,92 zł - różnica między średnim kosztem utrzymania mieszkańca, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, którą obecnie wnosi Gmina Miasto Ełk,
- 3 182,92 zł : 2 osoby = 1 591,46 zł (kwota opłaty ustalona dla każdej osoby obowiązanej).
15. W przypadku akceptacji warunków ww. umowy, następuje podpisanie umów i dokonywanie wpłat.
16. W sytuacji nieodesłania umów bądź odmowy ich podpisania, zgodnie z art. 61 ust. 2d i 2e ustawy o pomocy społecznej organ wydaje stosowne decyzje.
 W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 103 ust. 2. – art. 61 ust. 2d u.p.s
 W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala, w drodze decyzji,
organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o których mowa w ust. 1 pkt 2. – art. 61 ust. 2e u.p.s.
 Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2e, ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia – art. 61 ust. 2 f u.p.s.
 W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis art. 104 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.
17. W sytuacji gdy dzieci mieszkańca domu pomocy społecznej nie spełniają kryterium dochodowego kwalifikującego do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej lub wnoszona opłata nie pokrywa w całości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ich obowiązek alimentacyjny z mocy prawa przechodzi na dalszych zstępnych, tj. wnuki. Wobec czego ustalona solidarnie na każde dziecko mieszkańca domu pomocy społecznej opłata, przechodzi na kolejnych zstępnych (wnuków) każdego z dzieci.
18. Ustawodawca uzależniając w art. 61 ust.2 pkt 2 u.p.s. wysokość opłaty wnoszonej przez małżonka, zstępnych bądź wstępnych mieszkańca domu pomocy społecznej od kryterium dochodowego nie zawarł w niej szczególnych przepisów dotyczących metod obliczania dochodu tych osób, co powoduje, że w stosunku do nich znajduje zastosowanie przepis art. 8 u.p.s.
19. Procedura ustalenia opłaty wnukom będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku dzieci .
20. W niektórych przypadkach nie ma podstaw do ustalenia opłat, ponieważ dochód osiągany przez osoby obowiązane jest niższy niż 300 % kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie – 1 584,00 zł, osoby samotnie gospodarującej - 2 130,00 zł), w innych przypadkach ustalona opłata będzie znacznie niższa niż określona w umowie, w jeszcze innych przypadkach opłaty mogą być wyższe.
21. Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu przesłanek określonych w art. 64-64 b u.p.s.
Ponadto na podstawie przepisów przejściowych - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z art. 4 :
1. Decyzje ustalające opłatę mieszkańca domu pomocy społecznej za pobyt w tym domu, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc.
2. Decyzje lub umowy ustalające opłatę osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wydane lub zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia w nich określonego, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, kierownicy ośrodków pomocy
społecznej zawrą z osobami, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art.
1, umowy, o których mowa w art. 103 ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
*Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.)
**Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788).
*** Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn.zm.).

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1