Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Procedura Niebieska Karta

Czcionka:

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako
akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rozporządzenie to określa:

 •procedurę „Niebieskie Karty”,

 •wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

 

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (czyli policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej), w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

 

W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia oraz Policji podejmują czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Formularz A

Formularz B

 

W ramach procedury „Niebieska Karta” pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (art.11):

1)  diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2)  udziela kompleksowych informacji o:

a)  możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej

i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b)  formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c)  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

3)  organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby,

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4)  zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc,

w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5)  może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby

o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane
i realizowane w ramach procedury przeprowadza się co do zasady w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli to właśnie te osoby podejrzewamy o stosowanie przemocy wobec dziecka, to działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.2). Zgodnie z tym przepisem osoba najbliższa to współmałżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci, a także osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z osobą pokrzywdzoną. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

 

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że dotyczy jej przemoc, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”. Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta – A” należy przekazać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje formularz członkom zespołu interdyscyplinarnego.

 

Członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka. W przypadku, kiedy osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie stawi się na spotkaniu, działania są kontynuowane,  zatem taka sytuacja nie wstrzymuje prac zespołu.

Formularz C

 

W dalszej kolejności członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu bądź grupy roboczej. W przypadku, kiedy osoba, wobec której zachodzi  podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie  nie stawi się na wezwanie zespołu, bądź grupy roboczej, to taka sytuacja nie wstrzymuje dalszych działań specjalistów, choć niewątpliwie przeprowadzenie rozmowy z ww. osobą jest ważne dla ustalenia planu pomocy rodzinie.

Formularz D

 

W następnej kolejności obowiązkiem zespołu jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy, przygotowanie planu pomocy rodzinie i realizowanie go w dalszej części procedury.

 

Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach:

 •ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

 •rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

 

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Protokół ten powinien zawierać:

 •dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;

 •datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;

 •opis podjętych działań w ramach procedury.

 

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

 

W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia oraz Policji podejmują czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”- załącznik 

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1