Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

 

Data publikacji strony internetowej: 2008.09.15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.12.09

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·  pochodzą z różnych źródeł,
·  są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,

 

3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dariuszem Piątek, e-mail: d.piatek@mops.elk.pl , tel. +48 (87) 732 67 29.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1.dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MOPS  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy MOPS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku,
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk

Budynek MOPS  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Marsz. J. Piłsudskiego.

Do MOPS  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

- przystanek Nr 51 przy ul. Mickiewicza 15 (kierunek od ul. Wojska Polskiego), 
- przystanek Nr 46 przy ul. Mickiewicza 4 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego);

- przystanek Nr 52 przy ul. Piłsudskiego – Stadion

- przystanek Nr 53 przy ul. Piłsudskiego  - Stadion

 

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku MOPS, które usytuowane jest od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego, gdzie znajduje się chodnik i podjazd wyposażony w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową prowadzący do wejścia głównego budynku. Jest on usytuowany prostopadle do ul. Marsz. J. Piłsudskiego. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem MOPS od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego jest parking.  Przed budynkiem Urzędu Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój – Biuro Podawcze/Obsługa Klienta  można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Na parterze i piętrze budynku znajduje się  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia dostęp na piętro budynku. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się w MOPS są osoby przeszklone w zakresie posługiwania się językiem migowym, które pomagają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym w komunikowaniu się z pracownikami MOPS.

 Utrudnienia:

Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego

 

Budynek  Klubu Seniora „Senior +” adres: Klub Seniora „Senior +”,
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19-300 Ełk

Budynek Klubu  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Marsz. J. Piłsudskiego.

Do Klubu  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

- przystanek Nr 51 przy ul. Mickiewicza 15 (kierunek od ul. Wojska Polskiego), 
- przystanek Nr 46 przy ul. Mickiewicza 4 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego);

- przystanek Nr 52 przy ul. Piłsudskiego – Stadion

- przystanek Nr 53 przy ul. Piłsudskiego  - Stadion

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Klubu, który usytuowany jest od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Chodnik prowadzący do wejścia głównego budynku jest usytuowany prostopadle do ul. Marsz. J. Piłsudskiego.

WO strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego (kierunek Stadion)  jest parking ogólnodostępny.  Przed budynkiem Urzędu Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku wyposażone jest  w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia dostęp do  budynku.  Przed budynkiem, przed schodami znajduje się dzwonek (oznaczony dla osoby niepełnosprawnej), który przywołuje osobę- pracownika, który umożliwia i pomaga w dostępie do budynku osobom z trudnościami w poruszaniu się, w tym umożliwia skorzystanie ze schodołazu.  Klub (wszystkie pomieszczenia) znajduje się na poziomie parteru budynku.

Na parterze znajduje się  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia:

Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego

 

Budynek  Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA  adres: ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk

Budynek Centrum  jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Kościuszki.

Do Centrum  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

- przystanek Nr 76 przy ul. Kościuszki (Kościuszki – Szpital Wojskowy)

- przystanek Nr 75 przy ul. Kościuszki (Kościuszki – Szpital Wojskowy (kierunek W. Polskiego))

Budynek ma 3 części i  wydzielone odrębne  wejścia do część A, B i C. Wejście główne do budynku  znajduje się w części C, który usytuowany jest od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Chodnik prowadzący do wszystkich wejść usytuowany prostopadle do ul. Kościuszki.

Przed budynkiem  jest parking ogólnodostępny, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do każdej części  budynku wyposażone jest  dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (bez barier, progów). W budynku w części C znajduje się schodołaz, który umożliwia dostęp na piętro budynku. Piętro znajduje się tylko w części C budynku.  Przed wejściem głównym do części C znajduje się dzwonek (oznaczony), który przywołuje osobę- pracownika, który umożliwia i pomaga w dostępie do budynku osobom z trudnościami w poruszaniu się, w tym umożliwia skorzystanie ze schodołazu.  Pomieszczenia w części A i B budynku znajdują się na poziomie parteru.

Na parterze w każdej części budynku A, B i C znajduje się  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze w każdej części budynku A, B i C mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Do budynku w każdej jego części A, B, C i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia:

Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego

 

Budynek  Stołówki  adres: ul. Wojska Polskiego 24, 19-300 Ełk

Budynek w którym mieści się Stołówka  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ul. Wojska Polskiego oraz
ul. J. Słowackiego i ul. Armii Krajowej.

Do Stołówki  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

- przystanek Nr  300-02 przy ul. Armii Krajowej (Armii Krajowej Kościół)

- przystanek Nr 299-04 przy ul. Armii Krajowej (Armii Krajowej Mechaniak)

- przystanek Nr 8 przy ul. Wojska Polskiego (W. Polskiego - ECK)

- przystanek Nr 27 przy ul. Wojska Polskiego (W. Polskiego - Kościół)

 

Stołówka znajduje się w budynku wielorodzinnym. Wejście główne do Stołówki  znajduje się od strony ul. J. Słowackiego lub ul. Wojska Polskiego. Chodnik prowadzący do wejścia usytuowany prostopadle do ul. J. Słowackiego i ul. Wojska Polskiego.

Od strony ul. J. Słowackiego oraz ul. Wojska Polskiego znajduje się parking ogólnodostępny.

Wejście do Stołówki jest  utrudnione dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową

(schody).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia:

Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1