Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

UCHWAŁA NR XLVIII.449.2014 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 29 października 2014 r.

 

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Statucie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/252/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku, § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Struktura Ośrodka obejmuje: Sekcja Pracy Socjalnej Sekcja Świadczeń Środowiskowych Sekcja Usług Opiekuńczych i Pomocy Instytucjonalnej Zespół ds. Asysty Rodzinnej Zespół Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej Sekcja Finansowo-Księgowa Samodzielne stanowiska pracy.

2. Wewnętrzną organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny, wprowadzony przez dyrektora Ośrodka w trybie zarządzenia wewnętrznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku Stefan Węgłowski

 

 


 

Załącznik do Uchwały

Nr XXVI/252/08 

Rady Miasta Ełku

z dnia 2 września 2008r.

S T A T U T

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

 

§ 1

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej “Ośrodkiem” działa na podstawie:

             

1)   Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)

2)   Uchwały Nr III/49/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 20 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

3)   Statutu Gminy – Miasta Ełku

4)   Niniejszego statutu 

§ 2

 

1.  Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miasta Ełku.

2.  Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Ełku.

3.  Nadzór merytoryczny nad działalnością ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Ełku.

 

§ 3

             

1. Ośrodek prowadzi sprawy pomocy społecznej na terenie miasta Ełku, w zakresie i trybie  

    określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, tj:

            1) w zakresie zadań zleconych gminie,

            2) w zakresie zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 4

 

1.      Ośrodkiem kieruje dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za jego działalność odpowiedzialny

2.      Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Ełku, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest dyrektor,
        w granicach udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Ełku pełnomocnictwa.

4.     Dyrektor wykonuje swoją funkcję przy pomocy zastępcy, głównego księgowego
        i kierowników komórek oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

5.     Podczas nieobecności dyrektora, Ośrodkiem kieruje zastępca dyrektora, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez dyrektora kierownik komórki organizacyjnej, w pełnym            

       zakresie zadań, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację.

         6.   Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

§ 5

 

1.   Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej       

      należących do właściwości Gminy Miasta Ełk wydaje dyrektor Ośrodka i inne osoby, zgodne          

      z udzielonym przez Prezydenta Miasta upoważnieniem

2.  Potrzeby kadrowe Ośrodka ustala dyrektor.

 

§ 6

 

1.      Struktura Ośrodka obejmuje następujące komórki i jednostki organizacyjne pomocy społecznej:

- Sekcja Pracy Socjalnej

- Sekcja Świadczeń Środowiskowych

- Sekcja Usług Opiekuńczych

- Sekcja Finansowo – Księgowa

- samodzielne stanowiska pracy

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wewnętrzną organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny, wprowadzany przez dyrektora Ośrodka w trybie zarządzenia wewnętrznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta. 

      2.   Zasady działania i organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określają regulaminy organizacyjne opracowane przez kierowników tych jednostek i zatwierdzone  

           przez dyrektora Ośrodka.

 

§ 7

 

Zmiana statutu następuje w trybie jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku

Waldemar Paweł Pieńkowski

 

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 8 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 18 - sekretariat

Tel.  87 732 64 49 - biuro podawcze

Fax. 87 732 64 49

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

Godziny otwarcia:

8:00 - 16:00  poniedziałek

7:00 - 15:00  wtorek - piątek

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Kościuszki 28B 

19-300 Ełk

Tel. 87 732 67 55 - kierownik

Tel. 87 732 67 54 - biuro

Tel./fax. 87 732 67 52 - biuro

e-mail: l.krylowicz@mops.elk.pl

facebook

Godziny otwarcia:

7:00 - 15:30 poniedziałek - piątek

Klub Seniora "Senior+"

ul. Piłsudskiego 10

19-300 Ełk

tel. 87 732 64 96

e-mail: klubseniora@mops.elk.pl

Administratorem strony http://www.mopselk.naszops.pl  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 19 – 300 Ełk, tel. 87 732 67 18, adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie  http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Kalendarium

Marzec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31